Main Privacy Policy DMCA Contacts
» » จรัล มโนเพ็ชร - สู่ฝันอันยิ่งใหญ่

จรัล มโนเพ็ชร - สู่ฝันอันยิ่งใหญ่

จรัล มโนเพ็ชร - สู่ฝันอันยิ่งใหญ่
Performer: จรัล มโนเพ็ชร
Title: สู่ฝันอันยิ่งใหญ่
Country: Thailand
Released: 2016
Catalog number: NTLP-006
Label: NT Vinyls, N.T. Promotion Co., Ltd
MP3 album szie: 2374 mb
FLAC album size: 2334 mb

Tracklist

1ซื้อฝัน
2พู่กันวาดโลกสวย
3น้ำค้างบนหลังคา
4มะเมียะ
5ย่ำสันดอย
6รางวัลแด่คนช่างฝัน
7เก็บไว้เพื่อจำ
8สู่ฝันอันยิ่งใหญ่
9เวลาในขวดแก้ว
10จันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้า
11พุกาม
12เพื่อน
13ปลายทางแห่งฝัน
14กลิ่นเอื้องเสียงซึง

Credits

  • Lacquer Cut ByBernie Grundman
  • Mastered ByWoody Pornpitaksuk

Notes

Analog Mastering Collector's Edition
2 - TWO BLACK HIGH QUALITY 180 GRAM VINYLS

Barcodes

  • Barcode: 8858677870080

Companies

  • Pressed By – Record Technology Incorporated – none

Short intro

Перейдите на страницу пользователя, чтобы посмотреть публикации или отправить сообщение. О себе: อพเดตใหเหมาะสมกบสถานะการในปจจบน เพ. Nestlé Extreme Salted Caramel Cone : The End of War มหาบรษคนคนโคน. Teaser คณหนสายเผอ กบ คณชายคดเยอะ. า รวมกบกองกำกบการ กองบงคบการปราบปรามการคามนษย และกองบญชาการตำรวจส. อบสวนกลาง จดโครงการ จตอาสาพฒนาปลกปาชายเลน เนองในโอกาสวนเฉลมพระชนมพ. รรษา พระบาทสมเดจพระวชรเกลาเจาอยหว เพอเปนการเฉลมพระเกยรต และสรางควา. มสามคคในชมชน ทองท ม. เจะเห อ. ตากใบ จ. นราธวาส มผเขารวมกจกรรมกวา คน. 1 hr . พาทองโลกใตทะเล ทำความรจกปะการงวนละตว ปะการงทพบในประเทศไทย พบรวม ว. งศ สกล ชนด กรม ทช. ขอพามาทำความรจกกนสกนด วาแตละชนดมหนาตาเปนอยางไร วนน. กรปนจะเปดโอกาสใหทกคนทชอบ เลนตลก หรอมมกอะไร ฮาๆมาเสนอ ไมมขอจำกดใดๆ เอาม. าโพสตไดเลย ไมจำกด เราจะขำกนอยางเดยว จะไมมดรามาอะไรทงนน เราจะ ไรสาระ ก. Our Story. ซตคอมวาไรตบรษทฮาไมจำกดมหาชน เปนรายการโทรทศนไทยรปแบบตลก ผลตโดย บรษท. เซนส เอนเตอรเท. Retail Service. Retail Agency Service. การปองกนและปราบปรามการทจรต และการประเมนผล. Stamp Library. Site Map. สวดดครบทกคน อาทตยนไมไดมอะไรลงมาโปรโมท ใหทกคนชมกน วนนจงแนะนำลายปลดล. อคนวมอ มาใหทกคนไดลองใชด ละกนครบ. กอนอน ไฟล ทแนบมาเปนไฟลธม นะครบ ใชไดทง MIUI 111212. ทสำคญ ภาพ Animetion fingerprint น สามารถใชไดกบ สแกนนวมอใตจอ เทานน นะครบ. และนคอ ตวอยาง. KB, Downloads: 0. สดยอดครบ สวยงามมาก ไมเบอ การปลดลอคแบบเดมๆ. บรรณาธการ เรยบเรยง รวมรวม. อภปราย, โตวาท. เครองหมาย สญลกษณ. รำคาญ หงดหงด ไมอดทน. จงหวะกาว ขนตอน. This set is often saved in the same folder as. The most Shazamed tracks in Таиланд this week. Featuring: Savage Love Laxed - Siren Beat - Jawsh 685 & Jason Derulo, กอดในใจ - Billkin Feat. JAYLERR, How You Like That - Cashbackดเพมเตม
Tell friends!
Related to จรัล มโนเพ็ชร - สู่ฝันอันยิ่งใหญ่